Obchodné podmienky Najobraz.sk

Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. Podľa tohto zákona k uzatvoreniu zmluvy dochádza momentom, keď spotrebiteľ obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky tovaru po jeho výbere z internetovej ponuky, teda na diaľku. Forma a čas platby za objednaný tovar nie sú rozhodujúce, nakoľko výber tovaru a rozhodovanie o jeho kúpe prebehlo na diaľku, bez toho, aby mal spotrebiteľ možnosť fyzického kontaktu a odskúšania tovaru ešte pred jeho zaplatením.

Nákup tovaru za maloobchodé ceny môžu zrealizovať fyzické aj právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť obchodnými podmienkami a nižšie uvedenými pravidlami. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
– Predávajúcim je Michal Bevíz MIVIMO, B.Němcovej 872/5, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len predávajúci).
– Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
– Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
– Používaním web-stránok internetového predaja predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
– Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.
– Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode firmy Michal Bevíz MIVIMO, B.Němcovej 872/5, 990 01 Veľký Krtíš,            IČO: 48 166 405.

2. OBJEDNÁVANIE – NÁKUP TOVARU
Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, 24 hodín denne

b) telefonicky, na t. č.: +421 915 830 932 .

– Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Za odoslanie objednávky sa považuje aj objednanie tovaru cez telefón.
– Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín telefonicky alebo mailom. V prípade nedostupnosti tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
– Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.
– Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka zaregistrovaná, čím vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodno-reklamačného poriadku, Občianskeho a Obchodného zákonníka.
– Objednávku považujeme za návrh kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru, resp. zaplatením za tovar a vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.
– Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
– Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu.
– Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
– Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť , …).
– Kupujúci môže objednať aj tovar, ktorý nie je vo viditeľnej ponuke na web-stránkach predávajúceho. Aj na objednaný tovar neuvedený v ponuke na web-stránkach predávajúceho sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v plnom rozsahu.

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
Zákazníkom sa zaväzujeme dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za    platobných podmienok, ktoré sú platné v deň objednania tovaru.
– Predávajúci je povinný vystaviť doklad o kúpe a zaslať kupujúcemu spolu s tovarom.

3.Predávajúci je povinný v prípade požiadavky kupujúceho kúpený tovar vymeniť za iný alebo vrátiť peniaze za tovar, ak kupujúci nakupuje spôsobom, že tovar nemôže dopredu vidieť a vyskúšať ho a to do 10 dní od obdržania tovaru kupujúcim.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
– Kupujúci má právo tovar reklamovať v zmysle „Reklamačného poriadku“.
– Ak kupujúci nakupuje tovar spôsobom, že si ho nemá možnosť vopred vyskúšať a prezrieť, má právo tovar vrátiť a požiadať o výmenu za iný typ, veľkosť alebo farbu, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 10 dní odo dňa obdržania tovaru, a predávajúci vráti kupujúcemu cenu za tovar.
– Tovar, ktorý kupujúci zasiela predávajúcemu ako reklamáciu, výmenu alebo tovar chce vrátiť, nemožno zasielať na dobierku.
– Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalu. Ak je obal na zásielke porušený, je povinný túto skutočnosť ohlásiť ihneď pri preberaní zásielky pošte alebo prepravnej spoločnosti a žiada o spísanie škodového protokolu.
– Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť kúpnu cenu vo výške a v zmysle obchodných a platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

5. DODACIE PODMIENKY
– Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 10 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť . O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodmi uvedenými v obchodných podmienkach.
– Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.
– Miestom dodania tovaru je adresa udaná kupujúcim.
– Pokiaľ časť Vami objednaného tovaru nemáme práve na sklade, alebo tovar na sklade nemáme v dostatočnom množstve, farbe, veľkosti atď., zákazníka v čo najkratšom čase informujeme e-mailom alebo telefonicky.
– Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
– Za poškodenie tovaru počas prepravy zodpovedá prepravná spoločnoť, preto pri preberaní zásielky skontrolujte neporušenosť obalov a prípadné poškodenie ohláste ihneď prepravnej spoločnosti pri preberaní zásielky písomne, resp. pri preberaní zásielky dopíšte k Vášmu podpisu skutočnosť, že obal bol porušený a žiadajte o vystavenie škodového protokolu.
– Za oneskorené dodanie zásielky zavinené poštou resp. prepravnou spoločnosťou nemôžeme zodpovedať . Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY
– Predávajúci nie je platcom DPH.
– Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.
– Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho, na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho.

– Platba je možná iba v EUR.
– Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
– Garantujeme Vám tú cenu tovaru, ktorá je platná v čase zaslania Vašej objednávky.
– Vyhradzujeme si právo tlačových chýb.
– Dokladom o predaji je faktúra – daňový doklad, ktorý je pripojený ku každej zásielke a ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list, resp. doklad o nákupe. K cene tovaru sa pripočítavajú náklady na expedíciu.
– Expedičné náklady účtujeme ku každej objednávke, bez ohľadu na množstvo a druh objednaného tovaru. Výška týchto poplatkov sa líši v závislosti od spôsobu prepravy, hmotnosti, ceny a spôsobu úhrady.

7. FORMY ÚHRADY
– Dobierka: je najrozšírenejšia forma úhrady za objednaný tovar. Zákazník pri prevzatí tovaru uhradí cenu uvedenú na objednávke, zvýšenú o expedičné náklady, ktoré sú uvedené vo faktúre. Dobierku zasielame formou listovej zásielky alebo balíka, prostredníctvom Slovenskej pošty, prepravnej spoločnosti SPS s.r.o alebo inej.
– Platba po dodaní tovaru: v prípadoch, kedy je tovar dodaný skôr ako bol uhradený, je v deň odoslania tovaru vystavený daňový doklad a zaslaný spolu s tovarom na adresu udanú kupujúcim.
– Platba vopred: Vyhradzujeme si tiež právo požadovať platbu vopred v prípade tých objednávok, kedy zákazník nesúhlasí s platbou a dodaním formou dobierky.

8. NEDORUČENÉ ZÁSIELKY
– Ak sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (prepravná spoločnosť adresáta nenašla, nevyrozumela ho o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, …), zákazníka vyrozumieme telefonicky alebo e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako máme postupovať ďalej. Ak nás zákazník požiada o opätovné zaslanie, k celkovej cene doúčtujeme dodatočné prepravné náklady.

9. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
– Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Táto možnosť sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba, nepodnikateľ) a tento tovar mu bol doručený kuriérom alebo poštou.
– Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoužitý,
b) nepoškodený,
c) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
d) zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale,
e) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

– Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa vyššie uvedeného ustanovenia týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradí výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).

– Po splnení týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú sumu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

– V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených ustanovení týchto Obchodných podmienok, nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

10. REKLAMÁCIE

– Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s Reklamačným poriadkom a právnymi predpismi platnými v SR.
– Reklamačný poriadok je nedeliteľnou súčasťou týchto všeobecných a obchodných podmienok.

11. ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

– Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@najobraz.sk .
– Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
– Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
– Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
– Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
– Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

§ ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

§ ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

– Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
– Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
– Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim
– Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok, v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky ako aj cenu za tovar, uvedenú na stránkach internetovej predajne a expedičné náklady podľa platných taríf prepravnej spoločnosti.
– Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Predávajúci bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.

13. Úplné znenie zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Právna úprava ochrany osobných údajov na národnej úrovni vychádza zo všeobecného osobnostného práva chráneného štátom, základných práv a slobôd zakotvených v Ústave Slovenskej republiky. Podľa čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Podľa čl. 16 Ústavy Slovenskej republiky je nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia zaručená, pričom máme na mysli nedotknuteľnosť súkromia v spojitosti s celou intímnou oblasťou osobného života a nie iba v zmysle ochrany obydlia a toho, čo sa deje za dverami nášho domu, alebo bytu. Za porušenie tohto práva však nie je možné považovať iba odôvodnenú obavu zo zneužitia osobných údajov. Tieto ústavné práva sú v podmienkach Slovenskej republiky premietnuté predovšetkým do zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obchodne podmienky sú platné od 01.07.2016